Általános Szerződési Feltételek

A MINIMALART KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák – a MinimalArt Képzőművészeti Galéria, mint e-kereskedelmi szolgáltató (továbbiakban: Galéria) egyben www.minimalartgaleria.hu weboldal üzemeltetője – a weboldalon elérhető kereskedelmi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket. 

A jelen weboldal útján vásárló (akár a 2001. évi CVIII. tv. 2. § v. pontja alapján fogyasztónak minősül, akár nem minősül fogyasztónak) olyan természetes, vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki, valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog beszerzésére köt elektronikus úton szerződést, illetve ilyen dologra vonatkozóan tesz, fogad el, vagy kér ajánlatot.

A Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja szerint fogyasztóa szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A fogyasztó helyett a Vásárló vagy Vevő megjelölést használja a jelen ÁSZF. A vállalkozása szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. A fogyasztó és a vállalkozás között létrejövő szerződések fogyasztói szerződésnek minősülnek. A fogyasztóra vonatkozó jelen szerződési feltételeket kizárólag azon esetekre kell irányadónak (hatályosnak) tekinteni, amelyek megfelelnek a Ptk. szerinti fogyasztói szerződéseknek. A weboldal használatával a Vásárló ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A  személyes adatok kezelését illetően külön linken található Adatvédelmi Tájékoztató az irányadó.

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Vállakozás: Kovács Beatrix Andrea egyéni vállalkozó

Név: MinimalArt Képzőművészeti Galéria 

Székhely: 4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 20.

Levelezési cím: 4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 20.

Adószám: 55765785-1-29 

Nyilvántartási szám: 54492321

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85523652 Erste Bank Hungary Zrt.

EURO bankszámlaszám: 11600006-800000006-20005274

IBAN:4111600006-800000006-20005274

Telefonos elérhetőség: +36 70 212 8104

Elektronikus elérhetőség: info@minimalartgaleria.hu

Szerződés nyelve: magyar

 1. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A honlapon képzőművészeti alkotások megvásárlására van lehetőség.

 • A WEBOLDAL

A szolgáltató weboldala a www. minimalartgaleria.hu domain név alatt érhető el. A weboldal főmenüjén keresztül az alábbi online tartalmak érhetőek el.

 1. MŰVÉSZEK, GALÉRIA, BLOG, MENTORÁLÁS

A MinimalArt Galéria feladatának és küldetésének tekinti a magyar kortárs képzőművészet népszerűsítését hazánkban és külföldön egyaránt. Ennek érdekében azokat a művészeket és alkotásokat, amelyekkel kapcsolatba kerül nemcsak bemutatja, de alkotásaikat értékesíti is az érdeklődő közönségének.

BLOG oldal: a közönség rendszeres tájékoztatása, érdekességek bemutatása, vélemények, hozzászólások megjelenítése napló formájában a honlapon. A blog lehetőséget nyújt, hogy az érdeklődők közvetlenül és nyilvánosan is észrevételt tegyenek, véleményt nyilvánítsanak, ezáltal részt vegyenek a tartalom szerkesztésében. A fiatal tehetségeknek lehetőséget biztosít a bemutatkozásra és alkotásainak bemutatására a MENTORÁLÁS oldalon keresztül.

 1. ESEMÉNYEK

 A Galéria a történetében és művészeinek életében fontos eseményekről, kiállításokról, művészeti vásárokról, publikációkról, díjátadásokról rendszeresen tudósít időrendi sorrendbe rendszerezve az eseményeket.

 1. VÁSÁRLÁS

A MinimalArt Galéria webshop jellegű szolgáltatást biztosít. A webshop jelleg kiterjed a műalkotások digitális fotóinak megtekintésére, árajánlat megtételére, illetve a kiválasztott műalkotások megrendelésére. A weboldalon online fizetési lehetőségek nem biztosítottak. A megrendelést követően a weboldalon közzétett elektronikus kommunikációs csatornákon (email, telefon) folytatható és fejezhető be a vásárlás.

 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre („Ptk.”) és az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 

A Galéria az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát fenntartja. Amennyiben a Galéria a felhasználási és adatvédelmi feltételeit a jövőben módosítja, a változásokat e weboldal Általános Szerződési Feltételei, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztató keretében közzéteszi, és a módosításra a felhasználók figyelmét a weboldalon felhívja.

Az esetleges változások a weboldalban való megjelenéstől számítva lépnek életbe, és minden vásárlás alkalmával a megrendelés idejében fennálló feltételek kerülnek elfogadásra. 

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A Galéria fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a weboldalt más domainnév alá helyezze át.

A weboldalon az érdeklődők egyes hozzászólásai, észrevételei – moderáltan – megjelenítésre kerülhetnek, amennyiben ezt az érdeklődő kifejezetten nem tiltja. A hozzászólónak azonban be kell tartania az ehhez fűződő jogszabályokat és az Általános Szerződési Feltételeket, ugyanakkor tiszteletben kell tartania e weboldal üzemeltetőjének, illetőleg az egyes szerzőknek, más jogosultaknak a szerzői és egyéb jogszabállyal védett – különösen személyiségi – jogait. Ugyanakkor e weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy technikai, jogi, design vagy bármely egyéb okból a hozzászólások, észrevételek megjelenítését mellőzze, megtagadja. A mellőzést e weboldal üzemeltetője indokolni nem köteles, és a mellőzés miatt semmilyen felelősséggel nem tartozik. E weboldal üzemeltetője ugyancsak bármikor jogosult minden külön értesítés nélkül saját egyoldalú döntése alapján a már bemutatott hozzászólásokat, észrevételeket, a weboldalról törölni, illetőleg bemutatásukat megszüntetni. A hozzászólás, észrevétel törlése, megszüntetése miatt e weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséggel nem tartozik. A hozzászólás, észrevétel közzétételének mellőzésére, megszüntetésére irányuló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt jogosulti kérelem esetén e weboldal üzemeltetője a bemutatást legkésőbb a kérés kézbesítésétől 21 munkanapon belül megszünteti. A hozzászólók, észrevételeket tevők a megjelenítési kérésükkel egyben kijelentik, hogy az általuk megjeleníttetni kívánt hozzászólásokhoz, észrevételekhez harmadik személynek (másnak) nem fűződik semmilyen egyéb olyan joga, mely e weboldalon a megjelenítést korlátozná, gátolná, illetőleg a megjelenítés jogszerűségét kizárná, vagy vitathatóvá tenné, illetve harmadik személy személyiségi jogait a hozzászólás, észrevétel nem sérti. A hozzászólásokat, észrevételeket elektronikus úton kéri az üzemeltető a fenti e-mail címére megküldeni, mely e-mail címet jogsértés gyanúja, vagy hatósági vizsgálat esetén e web-oldal üzemeltetője minden külön hozzájárulás vagy egyéb feltétel nélkül jogosult kiadni a sértettnek, vagy a hatóságnak.

 

 1. FELELŐSSÉG

E weboldalon esetlegesen más szolgáltatók idegen weboldalakra átléptető hiperlinkjei is találhatók. E weboldal üzemeltetője számára az idegen weboldalak tartalmai nem ismertek. E weboldal üzemeltetője ezért semmilyen és semminemű felelősséget nem vállal az esetleg jogellenes tartalmakért vagy egyéb jogsértésekért, amelyek idegen szolgáltatók weboldalain megjelenhetnek. A jelen weboldalon megjelenő információk időszerűségéért, helyességéért, teljességéért és/vagy minőségéért semmilyen felelősséget nem tud vállalni e weboldal üzemeltetője. A jelen weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget olyan cselekvésért, lépésért, amelyet a jelen weboldal alapján követnek el. Jelen weboldal használata és az adatok letöltése saját felelősségre történik. E weboldal üzemeltetője az ebből származó károkért semmilyen felelősséget nem vállal, különösen amennyiben azok a felhasználó adatbázisát, hardverét és/vagy szoftverét érintik.

Az üzemeltető a Ptk. Által engedett teljes mértékben kizárja a felelősségét a jelen weboldalon található, elérhető és megjelenített információkért, adatokért, szoftverekért, ábrákért, grafikákért és egyéb tartalmi elemekért, a  weboldal használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért. Az üzemeltető semmilyen esetben nem felel a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az üzemeltető felelősségét kizárja. Amennyiben szükséges, az eljáró hatóságoknak az üzemeltető minden tőle telhető segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapításához.

 1. SZERZŐI JOG ÉS EGYÉB VÉDETT JOGOK

A jelen weboldalon megjelenített alkotások (festmények, képek, műalkotások, írások stb.) szerzői jogvédelem alatt állnak, mely jogvédelem az alkotókat és felhasználásra jogosultakat illeti meg. Ezeket a szerzői joggal védett tartalmakat letölteni, sokszorosítani nem lehet. A weboldal összes egyéb tartalma, beleértve a szövegeket, képeket, grafikai ábrázolásokat, audio és videofájlokat, amennyiben kifejezetten más, eltérő megjegyzés ezzel kapcsolatban nem található, e weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezi. Ezeket a szerzői joggal védett tartalmakat beleegyezés nélkül, csupán magáncélra, vagyis nem nyilvános vagy üzleti célokra lehet felhasználni (letöltések, sokszorosítások). A tartalmak módosításához, lefordításához vagy egyéb módon történő feldolgozásához a műveket illetően az alkotónak, más jogosultnak, a fenti egyéb tartalmakat illetően pedig e weboldal üzemeltetőjének kifejezett, előzetes írásbeli engedélyére van szükség. Tilos e weboldal üzemeltetőjének esetleges bejegyzett márkájának és lógójának engedély nélküli felhasználása vagy az azokkal való visszaélés. Az alkotóknak, más jogosultaknak, illetőleg az egyéb tartalmakat illetően e weboldal üzemeltetőjének szerzői vagy más jellegű védett jogainak megsértése polgári és/vagy büntető jogi következményeket vonhat maga után.

 • A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

A megrendelés elektronikus úton megkötött távollévők között létrejövő szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A szolgáltató, és a fogyasztónak nem minősülő igénybe vevő közötti szerződéskötés során a felek eltérhetnek a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1)-(2) bekezdéseiben írt rendelkezésektől, ha erről megállapodtak (2001. évi CVIII. tv. 6. § (4) bekezdés alapján).

A 2001. évi CVIII. tv. 6. § (5) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, a kizárólag elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történő szerződéskötésre.

 1. A MEGRENDELÉS

A weboldalon regisztrációra és vásárlói fiók létrehozására nincs mód. A Vevő a terméket a weboldalon keresztül elektronikus űrlap kitöltésével és elküldésével, továbbá elektronikus levelezés (email) útján vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel (telefon) tett címzett nyilatkozat elküldésével rendelheti meg. Az űrlapon leadott megrendelés beérkezéséről azonnal, de legkésőbb 48 órán belül automata üzenet tájékoztatja a Vevőt. Ezt követően a Galéria telefonon vagy emailben adategyeztetési céllal felveszi a kapcsolatot a Vevővel, és egyezteti a megrendelés részleteit. Az adategyeztetés során lehetőség van a megrendelés módosítására, adatbeviteli hibák kijavítására, illetve a fizetési és szállítási mód kiválasztására. A Galéria a megrendelés beérkezésének visszaigazolása után legkésőbb 8 napon belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Vevőnek a megrendelés részleteiről. Elektronikus levelezés útján valamint egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozatok esetében az automata visszaigazolás kivételével, a weboldalon keresztül tett szerződéses nyilatkozatra leírtak az irányadók. Miután a megrendelés visszaigazolása megérkezik a Vevőhöz (számára hozzáférhetővé válik), a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

 1. A FOGYASZTÓI SZERZŐDÉS

A webáruház útján, elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolása, majd elfogadása szerződésnek minősül, mely jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerinti tartalommal jön létre a Galéria és a Vevő között. A felek (Galéria és Vevő) kifejezett írásbeli megállapodással ettől eltérhetnek. Böngészés önmagában nem hoz létre a felek között adásvételi szerződést.

A felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor – a megrendelés visszaigazolásától számított 8 napon belül – a Galéria a megrendelés elfogadásáról kifejezetten elektronikus levél útján nyilatkozott, vagy ennek hiányában ugyanígy értesítést küldött a teljesítés (szállítás) időpontjáról.

A jelen ÁSZF hatálya alatt, elektronikus úton kötött szerződések írásbeli szerződésnek nem minősülnek, azokat a Galéria nem iktatja, elektronikus levelezési fiókjában, illetve egyéb tartós adathordozóján az elállási idő lejártáig, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 30 napig tárolja. Ezt követően a Galéria a szerződéses nyilatkozatokat nyilvántartásából haladéktalanul eltávolítja, tehát nem válnak később sem hozzáférhetővé sem a Vevő sem a Galéria számára. Ez alól kivétel, ha a Vevő és a Galéria részletfizetésben állapodik meg. Részletfizetés esetén a Galéria az adásvételi szerződéseket a pénzügyi teljesítés végéig, de legfeljebb a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapig tartós adathordozón tárolhatja.

A jelen ÁSZF szerint egyedi szerződéseket kötnek a felek, nincs lehetőség folyamatos szállításra, előfizetésre. A termék szerződésszerű átadásával, ezt követő határidő elállási nyilatkozat nélküli elteltével, illetőleg a szerződésszerű pénzügyi teljesítéssel a szerződés megszűnik.

A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

A szerződés megkötéséhez a felek számítógépes elektronikus kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő használatáért a Galéria semmilyen díjat nem számít fel, azonban az érdeklődő, a Vevő viseli a hozzáféréshez szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét.

Telefonhívás esetén a Galéria nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.

A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar.

A kárveszély a Ptk. 6:219. §-a alapján akkor száll át a vevőre, amikor a vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. Kivéve, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén, ha a fuvarozót – melyet nem az eladó ajánlott – a vevő bízta meg, mert ez esetben a kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor száll át a vevőre (Ptk. 6:100 §-ra figyelemmel). A vevő azonban az áru átadásakor nyomban köteles az árut mennyiségi és minőségi szempontból megvizsgálni, különös tekintettel annak épségére, hiánytalanságára. Sérülés észlelése esetén a vevő az átvételkor nyomban a fuvarozást végző vállalkozó által rendelkezésére bocsájtott jegyzőkönyv kitöltésével és aláírásával jelzi a sérülést. Az erre vonatkozó jegyzőkönyv egy példánya megküldésre kerül a vállalkozásnak a fuvarozóval szembeni igényérvényesítés végett. E jegyzőkönyv kitöltésének és aláírásának elmaradása esetén a sérülésből, tartalom hiányból eredő károkat a vevő viseli.

A Galéria kifejezett nyilatkozattal nem veti magát alá semmilyen magatartási kódexnek, azonban az esetleges ilyet, adott konkrét ügyben, szándékától függően tekintetbe vehet.

 1. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS 

A weboldalon online fizetési szolgáltatások nem biztosítottak. A számla kiegyenlítése történhet a Galéria pénzforgalmi számlájára történő előzetes banki átutalással a kiszállítás megkezdése előtt, vagy a termék átvételekor készpénzzel.

Készpénzes fizetési mód az alábbi két esetben választható:

 1. ha Vevő a terméket a Galéria székhelyén veszi át,
 2. ha a terméket a Galéria személyesen szállítja ki a Vevő által megadott címre,

Futárszolgálat igénybevétele esetén kizárólag előzetes banki átutalás fogadható el a Galéria részéről.

Részletfizetési feltételek: a Galériában forgalmazott művészi nyomatok ellenértéke három részletben is teljesíthető. A termék kiszállítását megelőzően előzetes banki átutalással, valamint személyes átvétel esetén a termék átvételekor fizetendő a termék eladási árának 50 %-a. A fennmaradó további 50 %, két egyenlő részletben, két egymást követő hónapban kamatmentesen teljesíthető.

A Galéria a teljesítésről elektronikus vagy papíralapú számlát állít ki, melyet legkésőbb a termék átvételekor a Vevő rendelkezésére bocsájt. A weboldalon a forintban vagy devizában feltüntetett árak nem tartalmazzák a csomagolási és szállítási költségeket, amit a Galéria átvállal és ÁFA-tartalmuk nincs a vállalkozás alanyi adómentességének okán.

Amennyiben a Galéria devizában adja meg az árakat, a felek közös megegyezése esetén, a Vevő forintban is kiegyenlítheti a számlát. Ebben az esetben a számlázásnál a Galéria a pénzügyi teljesítés napján érvényes MNB által hivatalosan is közzétett devizaárfolyamával átszámolva forintban állítja ki a számlát.

 1. CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

Házhozszállítás esetén a termékeket a Galéria futárszolgálattal vagy a saját gépkocsijával szállítja a Vevő által megadott címre. A termék várható szállítási ideje 7-10 munkanap (banki utalás esetén az utalás összegének beérkezésétől kezdődik a határidőszámítás). A megrendelést követően a szolgáltató gondoskodik a csomagolásról, és intézkedik a szállítás módjáról. Tekintettel a műalkotás természetére (érték, méret, sérülékenység) a szállítás módjáról – saját gépkocsi vagy futárszolgálat igénybevétele – mérlegelés alapján a Galéria dönt. A Vásárló természetesen dönthet úgy, hogy a terméket a Galéria székhelyén (4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 20. szám) alatt veszi át, vagy saját felelősségére futárszolgálatot vesz igénybe. 

A termék csomagolása és kiszállítása Magyarország területén ingyenes. Ha az átvétel a Vevő hibájából meghiúsul, a termék ismételt kiszállításának költségei a Vevőt terhelik. A futártól át nem vett (kivéve sérülés esetét) vagy elállás okán visszaküldött csomagok esetében a visszaszállítás díja a Vevőt terheli. A Galéria postai utánvéttel visszaküldött csomagot nem fogad el. Abban az esetben, ha a Galéria végzi a szállítást, és a Vevő elmulasztja az átvételt, vagy eláll a vásárlástól, a Vevő köteles a szállítási költségeket megtéríteni Galériának. A Galéria szállítási költségként 15Ft/km átalánydíjat számol fel, melyet a Vásárlónak lehetőségeihez képest még a helyszínen készpénzben kell megfizetnie.

Amennyiben a műalkotás szállítás közben megsérült, akár átveszi a Vásárló a terméket, akár nem, haladéktalanul, de legkésőbb a műalkotás átvételétől számított három munkanapon belül a Vevő köteles írásban (e-mailben, az info@minimalartgaleria.hu vagy levélben, a 4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 20. postai címen) jelezni a Galériának. Ezen túl mindkét esetben helyszínen készült jegyzőkönyv felvétele is szükséges. Átvételtől számított 3 munkanapon túli jelzés vagy jegyzőkönyv nélkül a Galéria utólagos reklamációt nem fogad el sérülésre hivatkozva. A termék visszaszállításáról, helyreállításáról és újbóli kiszállításáról, a felmerült költségek viseléséről, a felelősség megállapítása után a Galéria intézkedik. 

 1. PROMÓCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

A Galéria az általa meghirdetett promóciók részleteit weboldalán közzéteszi és aktualizálja. A weboldalon és a közösségi oldalakon meghirdetett promóciókra általánosságban érvényes, hogy a kedvezmények nem vonhatók össze kivéve, ha a Galéria erről másképp dönt. A promóció időtartamáról, a promóció meghosszabbításáról, valamint a promóciókban részt vevő alkotásokról a Galéria dönt.

 

 • AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INDOKOLÁS NÉLKÜLI FELBONTÁSA – ELÁLLÁS 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Amennyiben a Vásárló él az elállási jogával, úgy ezt a Galériával egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az elállás céljából a Vásárló felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékleteként megjelölt egyébként a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletének megfelelő elállási/felmondási nyilatkozatmintát.

 A Galéria az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló felé, hogy tudomásul vette az elállási szándékát. A Vásárló elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Galériának eredeti állapotában visszaküldeni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése, valamint a visszaküldés költsége a Vásárlót terhelik. A Galéria utánvéttel visszaküldött csomagot nem fogad el. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől a Galéria legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást feltéve, ha a termék sérülésmentesen megérkezett a Galéria által megadott címre.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.  

 1. SZAVATOSSÁG

A Galéria a Vásárló kifejezett kérésére az alkotásokról eredetiséget igazoló bizonyítványt állít ki, melyet legkésőbb az termék átvételekor a Vásárló rendelkezésére bocsájt.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés esetén a Vásárló a Galériával szemben az alábbi kellékszavatossági igényeket érvényesítheti. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Galéria számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

A termék hibája esetén a Vásárló kellékszavatossági igénye helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet választása szerint. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik az alkotó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a termék alkotó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az alkotóval szemben érvényesítheti.

 1. PANASZKEZELÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

A Vásárló a termékkel, valamint a Galéria tevékenységével kapcsolatos kifogásait, panaszát az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Kovács Beatrix Andrea 

Levelezési cím: 4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 20.

Email: info@minimalartgaleria.hu

A Galéria a panaszt lehetősége szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül orvosolja. Amennyiben a Galéria és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Az előterjesztett panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet szerint a közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli (válaszirat küldés és megjelenési kötelezettség). A békéltető testület a fogyasztó vagy a szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Megyénként (a Fogyasztó lakóhelye szerint lehetséges) további békéltető testületek:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu, bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu, bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: hbkik@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu, zmbekelteto@zmkik.hu

Az 1997. évi CLV. tv. 29.§ (11) bekezdésében írtak szerint:

“A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. “

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül is lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ezért a fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot is. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát  az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Ha a fogyasztó a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének megadása mellett küldhető be panasz.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani.

Bírósági eljárás: Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.  törvény rendelkezései szerint.

Joghatóság és irányadó jog

A jelen ÁSZF alapján kötött szerződésekre a magyar jog az irányadó.  E szerződésekből eredő jogviták elbírálására Magyarország joghatósága áll fenn. (Ptk. 6:216. § (2) bekezdés) A felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság, illetőleg a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetőségének vetik magukat alá.

 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a fenti szolgáltató által Magyarország területén nyújtott minden jelen weboldal útján nyújtott szolgáltatásra.

A felek jogviszonyára a jelen ÁSZF-en kívül irányadó még a webgaléria weboldalán elérhető Adatvédelmi Tájékoztató és Impresszum.

A jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatót a szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani.

A jelen ÁSZF és esetleges módosításai közzétételével (elektronikus úton való elérhetővé tételével) lép hatályba.

 1. számú melléklet

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA (Ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és elküldeni, ha fennáll a szerződéstől való elállás szándéka.)

Címzett:
Kovács Beatrix Andrea
4031 Debrecen Erőss Lajos utca 20.
vagy
info@minimalartgaleria.hu

Én / mi ezúton tájékoztatjuk Önt az alábbi (*) cikkek tárgyában kötött adásvételi szerződés / szállítási szerződés / vállalkozási szerződés felmondásáról
(elállásról)
A megállapodás megkötésének időpontja (*) / átvételi elismervény (*)

A Vásárló(k) neve és vezetékneve

A Vásárló(k) címe

A Vásárló(k) aláírása (csak abban az esetben, ha az űrlapot papír formában küldi)
Keltezés
(*) adott esetben törlendő.

 

 

ÁSZF Módosítás:

 

Jelen ÁSZF 2020.12.01. napjával hatályos, mely a 2020. 04.30-án közzétett szerződéshez képest az alábbi pontokban módosult:

 1. A szolgáltató adataiban bekövetkezett változás: weboldal url, email cím, bankszámlaszám,

II/1.       BLOG és MENTORÁLÁS oldalak

 1. Szerzői jogok védelme

VII/1.     Ajánlattevő űrlap törlése,

VII/3.      Fizetés, számlázás

VII/4.      Szállítás, csomagolás, átvétel

 

ÁSZF Módosítás:

 

Jelen ÁSZF 2020.12.08. napjával hatályos, mely a 2020. 12.01-én közzétett szerződéshez képest az alábbi pontban módosult:

        VII/5.        Promóciók, kedvezmények